Team Distance
700km - Long K7 2.1 km
Thảo Đỗ Thanh 2.1 km
500km - Chicken Run 9.1 km
Phuong Moon 9.1 km
700km - Team Run Two 37.6 km
Dũng Nguyễn 37.6 km
700km - Sáu Người - Cùng Chạy Cùng Cười 56 km
Que Le 56 km
500km - Speed Turtles 30.8 km
Hiếu Nguyễn Trung 18.3 km
Ngọc Linh Đinh 12.4 km
500km - Đang Suy Nghĩ 16 km
Quynh Hoang 16 km
500km - Cô Vít Hít Khói Cô Run 2 km
Thái Cường Nguyễn 2 km
500km - Flop Team 66.7 km
Dang Nga 65 km
Nhân Nguyễn 1.7 km
500km - Bảy Nổi Ba Chìm 0 km
500km - Chạy Ngay Đi 0 km

Leaderboard

Runner
69
Total time
48:59:20
Distance
346 km
Khang Vo 125.6 km
Dang Nga 65.0 km
Que Le 56.0 km
Dũng Nguyễn 37.6 km
Hiếu Nguyễn Trung 18.3 km
Quynh Hoang 16.0 km
Ngọc Linh Đinh 12.4 km
Phuong Moon 9.1 km
Thảo Đỗ Thanh 2.1 km
Thái Cường Nguyễn 2.0 km